HSE

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vår målsättning är att erbjuda dem ett stimulerande arbete med bra gemenskap i en trygg och säker arbetsmiljö.

WP Welding arbetar inom tung tillverkningsindustri i en arbetsmiljö där det finns risk för olycksfall och arbetsskador. Vi har utarbetat och arbetar utefter en arbetsmiljöpolicy som uppdateras och utvärderas löpande.  Syftet med policyn är att beskriva vad WP Welding vill åstadkomma i avseende arbetsmiljöfrågor i sin verksamhet. Policyn omfattar all personal såväl intern och externt samt för samtliga verksamheter. 

I policyn ingår att:
  • Utföra arbetsmiljöarbetet systematiskt i nära samarbete mellan företagsledning, anställda och underentreprenörer för att förebygga och begränsa risken för olyckor, tillbud och skador på människor, miljö och egendom Tillsammans skall vi sträva efter en bra och säker arbetsmiljö där alla känner gemenskap och trygghet. Alla medarbetare ska känna sig trygga med att arbeta på säkert sätt med säkra arbetsmetoder.
  • Arbeta kontinuerligt och systematiskt för att förbättra arbetsmiljön.
  • Följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet samt snabbt införa eventuella nya direktiv och lagar.
  • Engagera våra medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där vi behandlar HSE, kvalité, produktion, arbetsmiljö & personalfrågor.